วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดห้วยแก้ว บ.บึงนาราง

       ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดห้วยแก้ว ต.บึงนาราง เสน่ห์ชุมชน ท่องเที่ยว บวร on tour ชุมชนนับถือศาสนาพุทธ มีความนับถือขนบธรรมนียมประเพณีตามหลักศาสนพุทธ มีประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีระดับ ตำบล จัดขึ้นเป็นประจำทุก และประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ประเพณีทำบุญกลางบ้าน หศาลเจ้าพ่อประจำหมู่บ้าน ความรักใคร่สามัคคีเป็นชุมชนแบบเครือญาติ ถ้อยที่ถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันโดยดำเนินชีวิตอย่างสงบ สามารถที่จะพัฒนาใ

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดหัวดง อ.เมืองพิจิตร

       ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดหัวดง อ.เมืองพิจิตร  เสน่ห์ชุมชน ท่องเที่ยว บวร on tour "ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรมวัฒนธรรมนำสามัคคี สืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาว " ชุมชนคุณธรรมวัดหัวดง (บ้านหัวดง) อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นชุมชนเล็กๆ มีวัดหัวดงเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา โดยพระสมุหิวิรัจ ธรรมธิโร เจ้าอาวาสวัดหัวดง ผู้นำพลังบวร พระนักพัฒนา ผู้เป็นแบบอย่างค

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดยางตะพาย อ.วชิรบารมี

       ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดยางตะพาย อ.วชิรบารมี  เสน่ห์ชุมชน ท่องเที่ยวบวร on tour " อนุรักษ์โค-กระบือ คือหมู่บ้าน พลังงานทดแทนตามรอยพ่อเกิดก่อชุมชนคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" หมู่บ้านทับเกวียนทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบึงบัว อำเภอชิรบารมี จังหวัดพืจิตร อาชีพหลักคือการทำนา เลี้ยงสัตว์ ผักปลอดสารพิษ มีการใช้หลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เศษอาหารหรือขยะเปียกที่เหลือจากครัวเรือน สำหรั

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง

       ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว บวร on tour วัดโพธิ์ประทับช้าง มีพระพุทธรูป "หลวงพ่อโต" อายุกว่า ๓00 ปี ประดิษฐานอยู่ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมสมัยพระเจ้าเสือ ภายในอุโบสถงาม อาทิ เช่น การเที่ยชมสนส้มโอพันท่าช่อย การเรียนรู้ หรือทดลองฝึกปฏิบัติการแปร

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง

       ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้างเสน่ห์ชุมชน ท่องเที่ยว บวร on tour " ไม้ไผ่พันธุ์ดี สตรีผิวขาว กลองยาวดังโด่ง ไทโซ่งทรงดำ วัฒนธรรมโบราณ " เดิมที่บ้านคลองยาง เป็นหมู่บ้านที่มีต้นยางขึ้นอยู่มาก ณ บริเวณสองฝั่งลำคลอง ชาวบ้านจึงได้นำเอาลักษณะธรรมชาติที่เด่น อันเป็นสภาพแวดล้อมในเขตหมู่บ้านมาตั้งเป็นชื่อเรียกหมู่บ้านว่า "บ้านคลองยาง" ซึ่งหมายถึงหมู่บ้านที่มีต้นยางขึ้นอยู่

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดธรรมสังเวช อ.ดงเจริญ

       ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดธรรมสังเวช อ.ดงเจริญ เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว บวร on tour ชุมชน "บ้านไดรังใต้" ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด โดยมี พระครูวิทิตธรรมวิสุทธิ์ และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักการให้อภัย มีการแบ่งปัน แลกเปล

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดดงกลาง อ.เมืองพิจิตร

       ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดสำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ  เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว บวร on tour " วิถีตักบาตรทางน้ำ เลิศล้ำตลาดชุมชนคุณธรรม แดนเกษตรกรรมปลอดภัย กว้างใหญ่บึงอ้ายจ๋อ กราบนมัสการหลวงพ่อปั้น หลวงพ่อปุ่น หลวงพ่อเตียง" ชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง (บ้านดงกลาง) รวมพลังบวร อยู่เย็นเป็นสุข พึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนที่มีความข้มแข็ง สามัคคี และพร้อมสำหรับผู้มาท่องเที่ยวเยี่

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดสำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ

       ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดสำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ เสน่ห์ชุมชน ท่องเที่ยว บวร on tour " วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีชีวิต วิถีชนบท " วัดสำนักขุนเณร เป็นชุมชนเล็กๆตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองเล็กๆไหลผ่านหลายสาย บรรยากาศเป็นแบบชุมชนชนบท สวยงามประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิต สงบ เรียบง่าย วัดสำนักขุนเณรเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และค

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดพร้าว อ.โพทะเล

       ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดพร้าว อ.โพทะเล สน่ห์ชุมชน ท่องเที่ยว บวร on tour " ซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ" มีเป้าหมาย " คนวัดขวางเป็นคนดี มีสิ่งแวดล้อมดี มีรายได้ดี มีสุขภาพดี และสังคมดีเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามัคคี จิตอาสา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปลอดภัยสำหรับผู้มาท่องเที่ยวเยี่ยมเยือน มีความ โดดเด่นในมิติศาสนานำหลักธรรมมาปลูกผิงคุณธรรม จริยธรรม กล่อมเกลาจิตใจให้เด็ก เยาวชน ประชา

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดเขาทราย อ.ทับคล้อ

       ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดเขาทราย อ.ทับคล้อ เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว บวร on tour " นมัสการรอยพระพุทธบาท ธรรมชาติล้วนป่าเขา ตลาดเก่าเขาทราย อาหารไทยวิถี ตั๊กบาตรเทโวประเพณี ผลิตภัณฑ์ดีของชุมชน " วัดเขาทราย (บ้านเขาทราย) เป็นชุมชนคุณธรรมข ต้นแบบของจังหวัดพิจิตร ที่ใช้มิติทางวัฒนธรรมนำการพัฒนาให้คนในชุมชนรู้จักดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามใน ๓ มิติ คือ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศร